aktualizované dňa - 01.01.2024

Aký trávnik vybrať na záhradu?

Aký trávnik vybrať a ktorý spôsob založenia zvoliť pri riešení záhradného priestoru? Článok pripravil odborník na trávniky Ing. Stanislav Verchola.

Trávnik ako súčasť záhradného priestoru

Trávnik ako súčasť záhradného priestoru

Akú funkciu plní trávnik na záhrade?

Neoddeliteľnou súčasťou takmer každej záhradnej úpravy je trávnik, ktorý sa často stáva dokonca dominantou priestoru sadovníckeho diela. V súčasnej dobe je možné postrehnúť aj riešenia bez trávnatej plochy, ich zastúpenie je však minimálne a podmienené rozličnými faktormi, ktoré nedovoľujú použitie trávnika v ploche. Zastúpenie trávnika v záhradných dielach je podmienené potrebou otvoreného a použiteľného zeleného priestoru. Túto potrebu najlepšie spĺňa práve udržiavaná trávnatá plocha. Pre používateľa poskytuje rekreačno-úžitkovú funkciu, ktorá plynulo nadväzuje na okolitú vegetáciu, prípadne stavebné prvky záhrady a zároveň prepája tieto časti v jednotnom záhradnom diele.
Info

Najpodstatnejšou charakteristikou však je, že sa jedná o živý materiál, ktorý zabezpečuje plnohodnotné využitie plochy (už spomínaná rekreačná a úžitková funkcia, ďalej mikroklimatická, ochranná). Preto si len málokto z nás vie predstaviť záhradu bez pekného, zdravého a udržiavaného trávnika.

Aké poznáme spôsoby založenia trávnika?

Pre dosiahnutie požadovanej funkcie je možné trávnik založiť dvoma spôsobmi: výsevom alebo pokládkou trávnatých kobercov. Každý zo spôsobov má svoje pre a proti. Je preto potrebné dôkladne zvážiť, ktorý zo spôsobov sa použije. Je nutné myslieť na charakteristiku stanoviska (aký je pôdny substrát a či sa dá vylepšiť), pripravenosť záhrady a možnosti jej upravenia, dostupnosť závlahy, celkovú dostupnosť a svahovitosť pozemku, ekonomické možnosti pri zakladaní aj pri následnej starostlivosti (je veľmi dôležité plánovať aj náklady na starostlivosť už od začiatku, nakoľko údržby záhrad sú časovo aj finančne náročné).

Akým spôsobom vieme založiť trávnik?

Trávnatý koberec alebo výsev trávnika?

Nepochybnou výhodou pri založení trávnika pokládkou trávnatými kobercami je rýchlosť založenia. Pri tomto spôsobe založenia trávnika je možné očakávať želaný výsledný efekt v závislosti od veľkosti plochy v priebehu 1-2 dní. Aj tu je však potrebná predchádzajúca dôkladná príprava pozemku (postrek totálnym herbicídom, odstránenie starého trávnika, vyčistenie od rastlinných zvyškov alebo starého trávnika, navezenie zlepšovacieho substrátu, zapracovanie substrátu, urovnanie, jemná príprava vrchnej vegetačnej vrstvy, pokládka protikrtkovej siete).

Ako trávnik zavlažovať?

Ako trávnik zavlažovať Nevyhnutnosťou je vopred inštalovaný závlahový systém s dostatočným prekrytím jednotlivých postrekovačov. Zámer polievať trávnik ručne hadicou nie je vhodný, keďže nie je zabezpečená rovnomernosť zavlaženia. Taktiež sa môže stať, že z rôznych dôvodov nie je možné trávnik takto poliať a vzniká tak zbytočné stresovanie trávnika. V neposlednom rade musíme myslieť aj na to, aby sme sa týmto nestali otrokom trávnika a aby trávnik slúžil nám a nie my trávniku.

S uvedeným spôsobom zakladania trávnika je spojená vyššia cena v porovnaní s výsevom. Dôvodom prečo použiť pri zakladaní výsev tak môžu byť najmä nižšie náklady. Nároky na prípravu pôdy sú však vyššie, keďže musí byť vytvorené vhodné prostredie pre vyklíčenie osiva. Časové hľadisko pre dosiahnutie výsledného efektu sa predlžuje z dní na mesiace. Taktiež je vyžadovaná oveľa dôslednejšia následná starostlivosť (zabezpečenie dostatočného zavlaženia, nebezpečenstvo odviatia vetrom, postupné zapestovanie súvislého a hustého porastu).
Info

Za hlavný nedostatok výsevu by som však v našich podmienkach označil nedostupnosť kvalitného osiva a zloženie trávnych zmesí. Už samotné označovanie (športová, golfová, parková) často krát neodpovedá druhovému a odrodovému zloženiu. Kvalita použitých odrôd je až príliš často priemerná až podpriemerná.

Trávnatý koberec alebo výsev trávnika?

Pri nedostatočnej znalosti vhodnej druhovej skladby a jednotlivých odrôd sa potom môže stať, že sa zákazník čuduje: aká tráva mu to vyrástla, ako slabo mu vyrástla, v akej farbe, hrúbke listu, celkovej štruktúre – jednoducho je výsledkom nevzhľadný trávnik. Umením je určite aj vhodné zvolenie zmesi na príslušné stanovisko – tak aby druhy a odrody trávnika čo najlepšie prosperovali v daných podmienkach.

Typy trávnatých kobercov

Pri výseve máme na výber z veľkého počtu možností aké trávne osivo použiť. Ako je to však pri trávnatých kobercoch? Určite nie sú všetky trávnaté koberce rovnaké. Rozdielnosť spočíva v odlišnosti použitých druhov (lipnicový, mätonohový alebo kostravový trávnik, prípadne ich zmes), v odlišných rozmeroch (najčastejšie 1 m²), v hrúbke vyrezávania, vo vegetačnom substráte s akým sa trávnik vyrezáva (ľahký piesčitý, ťažší hlinitý alebo ílovitý).

Typy trávnatých kobercov Schopnosť trávnatého koberca zakoreniť a prosperovať na stanovisku je z dôvodu stavby trávnatých druhov, ktoré majú 80% koreňov vo vrchnej 5 cm vrstve pôdy. Základom pri použití trávnika je tak, ako pri výseve, voľba správnych druhov – lipnica tvorí veľmi hustý trávnik, s hrubšou textúrou, s veľmi mohutným koreňovým systémom schopným rýchlo sa regenerovať. Mätonoh tvorí jemnejší, hustý porast, s výbornou regeneráciou avšak s odlišným charakterom rastu (rastlinky vytvárajú trsy) a menej hustým koreňovým systémom. Najteplomilnejší a najsuchovzdornejší trávnik vytvára Kostrava rákosovitá, pri ktorom však treba rátať s hrubšou textúrou (širší list ako u predchádzajúcich druhov). Veľmi hustý a sviežo zelený porast vytvára Lipnica nízka, ktorá je charakteristická aj svojím agresívnym rastom, odolnosťou voči polotieňu a výborným rastom v zamokrených podmienkach.

Aký substrát použiť pod trávnatý koberec?

Podstatnou charakteristikou je vegetačný substrát trávnatého koberca, keďže v tomto substráte trávnik vyrástol, nachádza sa v ňom prevažná väčšina koreňového systému rastliny a je na jeho zloženie (fyzikálno-chemické) zvyknutý. S tým je spojená aj príprava pozemku pred pokládkou, keďže pripravená pôda by sa mala čo najviac podobať substrátu trávnika.
Info

Ideálny substrát pre rast trávnika sa vyznačuje dostatočným obsahom pôdneho vzduchu, organických častíc s primeranou vododržnosťou a dobrou drenážnou schopnosťou.

Podmienky na úspešné pestovanie trávnika a ich príprava

Základom je pôda a jej pripravenie. Najvhodnejšia je ľahká hlinito-piesčitá alebo piesčito-hlinitá pôda. Prípadná úprava spočíva v aplikácii čistého kremičitého ostrohranného piesku (nie vápencový alebo dolomitový piesok). Piesok sa môže zmiešať s dobre vyzretým a kvalitným kompostom, prípadne s ornicou v pomere 70:30 (Piesok:organická zložka), pri ťažšej pôde 80:20. Po aplikácii a dôkladnom zapravení (do hĺbky min. 10 cm) nasleduje urovnanie, zhutnenie a jemná príprava povrchu (povrch bez rastlinných zvyškov, kameňov a hrúd).

Podmienky na úspešné pestovanie trávnika a ich príprava

Aj pri dostatočnej a dobrej príprave pozemku sa môže stať, že trávnik nemusí na danej ploche prosperovať. Hlavným dôvodom môže byť odlišnosť vo vegetačnom substráte a to v prípade, že trávnik je vypestovaný na hlinitom až ílovitom substráte. V takomto prípade sa vo vrchnej vrstve vytvorí nepriepustná vrstva (tzv. black layer), cez ktorú neprechádza dostatok vzduchu, vody a živín do pôdneho priestoru. V pôde tak nastávajú anaeróbne podmienky – pri rozklade organických častíc tak vznikajú toxické plyny a zlúčeniny. Následne dochádza k odumieraniu koreňov trávnika.

Koľko vody potrebuje trávnik a ako nastaviť závlahu?

Zabezpečenie vlahového režimu je pomocou zavlažovacieho systému nastavenému podľa podmienok stanoviska. Podľa výparu sa potreba vody môže pohybovať od 15 mm(l)/m²/týždeň do 50 mm(l)/m²/týždeň. V mnohých prípadoch dochádza však k prepolievaniu trávnika, čo má opäť za následok vytlačenie pôdneho vzduchu a odumieranie koreňov. Preto je pre trávnik lepšie, ak je zaliaty mierne deficitne ako by bol prepolievaný. Na mierny nedostatok závlahy trávnik reaguje podporou rastu koreňov do hĺbky (za pôdnou vlahou vo väčších hĺbkach), čo zlepšuje jeho odolnosť voči suchu. Pri následnom dostatočnom zavlažení je regenerácia z mierneho nedostatku vlahy veľmi rýchla.
Info

Pri založenom trávniku je potrebné zavlažovať vo väčších dávkach a menej často, pri mladom trávniku častejšie a v menších dávkach.

Aké živiny sú dôležité pre zdravý a pekný trávnik?

Živiny pre zdravý a pekný trávnik Dostatočný obsah a dostupnosť živín v pôde vytvára základný predpoklad pre vzhľadný a zdravý trávnik. Dôležité sú všetky prvky, vrátane stopových, na ktoré sa pri výžive mnohokrát zabúda. Najviac prijímanými sú dusík, fosfor a draslík. Dusík zabezpečuje správny rast trávnika, vplýva na farbu a dobré odnožovanie. Nadbytok dusíka má za následok nadmerný rast a vysokú náchylnosť na napadnutie chorobou. Draslík zabezpečuje odolnosť trávnika voči suchu a chorobám, zlepšuje celkovú pevnosť listov. Fosfor zlepšuje tvorbu koreňového systému a je hlavným prvkom pre klíčenie osiva. Priaznivo vplýva na zlepšenie odolnosti voči nízkym teplotám a odnožovanie (rast do šírky). Ďalšími makroprvkami sú vápnik a horčík, zo stopových prvkov sú najdôležitejšie zinok, meď, molybdén, mangán, bór, železo (po dusíku má významný vplyv na farbu trávnika). Pri hnojení je dôležité zapamätať si zásadu, že trávniku škodí nedostatok aj nadbytok živín. Hnojenie tak vychádza z analýzy príznakov na trávniku a riadi sa odporúčaniami na balení hnojiva.

Svetelné podmienky na stanovisku určujú použitie trávnika. Väčšina trávnych druhov vyžaduje plné osvetlenie s prípadným čiastočným zatienením. Len niektoré druhy (Kostrava červená, Lipnica nízka, Metlica trsnatá) znášajú polotieň až značné zatienenie. Trávnik pri nedostatku svetla redne, jednotlivé rastliny rastú do výšky (obmedzenie odnožovania a celkovej hustoty) a strácajú pevnosť. Následným štádiom je napadnutie hubovými chorobami z dôvodu zníženia odolnosti rastlín.

Ako položiť trávnik a akú starostlivosť potrebuje?

Pokládka trávnatých kobercov a následná starostlivosť

Pokládku trávnika je nevyhnutné realizovať na urovnanú a jemne pripravenú plochu bez výrazných nerovností, rastlinných zvyškov, kameňov a hrúd. Dobré pripravenie zabezpečí bezproblémové zakorenenie trávnika na ploche a dlhodobú vytrvalosť v požadovanom stave. (nerovnosti sa neskôr prejavia pri kosení – skalpovanie, alebo výskyte mokrín a výsušných miest). Rolky sa ukladajú tak, aby nasledujúci trávnatý pás nezačínal a nekončil v rovnakej línii ako pás v rade predchádzajúcom. Podstatným je dôkladné natlačenie jednotlivých pásov k sebe, aby medzi nimi nevznikali medzery.
Info

V prípade výskytu medzier vznikajú zaschnuté a prepadnuté okraje jednotlivých pásov. Podľa počasia je potrebné už v priebehu pokládky alebo hneď po ukončení pokladania trávnik dôkladne poliať až preliať a následne povalcovať.

Choroby trávnika

Pri zabezpečení dostatočnej starostlivosti a vhodnej výživy by mal byť výskyt prípadných ochorení na trávniku minimálny. V určitých prípadoch a v období zvýšeného tlaku chorôb je však potrebné použitie chemických prípravkov. Najlepšia je preventívna aplikácia pri známych a opakujúcich sa chorobách, pri ostatných ochoreniach zostáva použitie prípravkov po vypuknutí ochorenia. Medzi najčastejšie choroby trávnika v našich podmienkach patria:

Pleseň snežná ružová – nie je viazaná na snehovú pokrývku, napádané najmä porasty Mätonohu, prejavy v priebehu zimy a skorej jari.

Pleseň snežná sivá – viazaná na snehovú pokrývku, po roztopení svetlohnedé škvrny na trávniku s papierovou štruktúrou.

Červená nitkovitosť – vytvára kruhovité hnedé škvrny s červeným mycéliom, listy usychajú od koncov. Prejavuje sa najmä na slabo rastúcom trávniku z dôvodu slabej výživy alebo vlhkostného stresu.

Čarodejné kruhy – vytvárajú na trávniku kruhy svetlej alebo tmavo zelenej farby. Podhubie huby sa nachádza v pôde, veľmi ťažké úplne potlačiť symptómy, potrebné zabezpečiť vsiaknutie postreku do pôdy.

Listové škvrnitosti – dokážu výrazne oslabiť trávnik a narušiť estetický vzhľad. Výskyt najmä v letných mesiacoch, rýchle šírenie napadnutia. Nutné včasne proti ochoreniu zasiahnuť.

Hrdza trávna – pôsobí najmä v letných a skorých jesenných mesiacoch. Citlivá je najmä lipnica lúčna, mätonoh má lepšiu odolnosť voči ochoreniu. Po napadnutí sa veľmi rýchlo šíri, ak je trávnik bez ošetrenia môže spôsobiť veľké škody na trávniku. Prejavom je hrdzavý poprašok na listoch, ktorý pri kontakte zostáva na ruke alebo obuvi.

Nekrotická kruhovitosť trávnika – vytvára prepadnuté zoschnuté kruhy na trávniku, tráva vo vnútri napadnutého kruhu zostáva vitálna. Samotný prepadnutý kruh tvorí odumretá tráva. Napáda najmä lipnicu, priaznivé podmienky pre rozvoj ochorenia nastávajú pri zhutnení pozemku, nedostatku závlahy a nedostatočnom hnojení dusíkom.

Máte záujem o kobercový trávnik?

V prípade záujmu o kobercový trávnik tej najvyššej kvality za cenu 3,60€/1m² vrátane DPH využite formulár: objednávka trávnika.
Napísal: Ing. Stanislav Verchola
Vložené: 13.03.2014 | Prečítané: 24025

Aktuálne informácie

Mohlo by Vás zaujímať

Najnovšie projekty

Kosenie trávnikov

Pravidelné kosenie trávnikov

Na základe dopytu zo strany zákazníkov, ktorým sme realizovali záhrady sme sa rozhodli spustiť novú službu. Ponúkame Vám pravidelné kosenie trávnikov, vrátane všetkých doplnkových služieb v rámci exteriéru. Služba bude dostupná na mesiac, respektíve na celú vegetačnú sezónu. Neváhajte a vyplňte si online objednávku kosenia trávnika už teraz a nechajte kompletnú starostlivosť o Vašu trávu na nás!

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, v prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto krajoch: BA, TT, NR. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku pokládky kobercového trávnika. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o trávnik aj s pokládkou.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Články na Blogu

Služby

- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodopádov
- Pokládky trávnikov
- Strojové úpravy terénu
- Kosenie trávnikov

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady